ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Булвижън ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу "Политика за поверителност") е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. Ние в Булвижън ООД поемаме ангажимент за осигуряването на поверителност и защитата на личните Ви данни, в качеството ни на Администратор на личните данни, които ни предоставяте.

Настоящата Политика за поверителност обяснява кога и защо събираме лична информация ("лична информация" и "лични данни" са използвани като идентични термини в тази Политика за поверителност) за хората, които посещават сайта ни и ползват услугите ни, как я използваме, условията, при които можем да я разкриваме на други и как я пазим.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате сайта или да предоставите личните си данни, независимо дали по електронен път на сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата или стоките, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Булвижън ООД разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

Можем да променяме тази Политика в определени моменти, така, че Ви молим да се уверите, че сте запознати с актуалната Политика за поверителност. Всякакви въпроси, свързани с тази Политика могат да бъдат изпращани на e-mail: info@bulvision.com.КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Булвижън ООД ("Булвижън", "ние", "нас") е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131412597, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Булвижън ООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Адресът ни на управление е: гр. София, Младост 1 110-23 и при възникване на въпроси, моля да се свържете с нас на имейл info@bulvision.com или на телефонa, посочен на сайта.КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

♦ Булвижън ООД може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

 • Информация за лична идентификация (име и ЕГН за издаване на фактура на физическо лице);
 • Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен и други);
 • Финансова информация (банкова сметка и други);
 • Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
 • Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
 • Информация относно посещения на сайта и използването на сайта, включително операции и история за използване на сайта;
 • Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);
 • Данните, получени при изпълнение на договорните задължения (вкл. име, ЕГН, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща и други).
 • Данни, при създаване на запитване в контактната форма в сайта (Име, имейл адрес, телефон, име на организацията)
♦ Булвижън ООД може да обработва данни, изготвени и генерирани от Булвижън ООД в процеса на предоставяне на услугите:

 • Данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
 • Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги;
 • Видеозапис при посещение в офиса на Булвижън ООД.
♦ С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Булвижън ООД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

♦ Булвижън ООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

♦ Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

♦ Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас. Булвижън ООД обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас, разяснения за ползваните услуги, изпълнение на сключен договор;
 • Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор;
 • Данни получени от Вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации;
 • Техническа поддръжка и отстраняване на повреди и всякакви технически проблеми - на място и чрез дистанционен достъп до оборудването Ви;
 • Плащане на задължения;
 • Гаранционно и сервизно обслужване.
♦ В изпълнение на свои законови задължения, Булвижън ООД обработва данните Ви за следните цели:

 • Издаване на фактури;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.


КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

♦ Банките, обслужващи Вашите плащания;

♦ Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас;

♦ Доставчици на услугата за събиране на дългове, съдебен изпълнител, адвокат, нотариус или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;

♦ Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители и др.;

♦ Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

Важно да се отбележи е, че няма да продаваме, предоставяме под наем, нито ще споделяме за маркетингови цели Вашата информация с трети лица.ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Продължителността на съхранение на личните Ви данни е в зависимост от целите на обработването, за които са събрани, а именно:

♦ Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Булвижън ООД и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Булвижън ООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок, до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение;

♦ Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

♦ Данни от видеозаписи от охранителни камери - до 60 дни от създаването на записа.

Всички предоставени и събрани лични данни се съхраняват при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.ПРАВАТА ВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

♦ Във връзка с обработването на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни:

♦ копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;

♦ да се коригират неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

♦ личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

♦ личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от законовите основания за това;

♦ обработването на личните Ви данни да се ограничи, като така данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;

♦ да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас, при обработване основаващо се на дадено съгласие;

♦ да възразите срещу обработването на личните си данни;

♦ да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране.

Упражняването на правата Ви за искане на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме става като изпратите писмено заявление, сканирано и прикачено по електронен път на имейл: info@bulvision.com. То трябва да съдържа: 1. име, адрес и други данни за идентифициране на физическото лице; 2. описание на типа на искането; 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1; 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за обратна кореспонденция. 5. нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице. Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис.

Изпълнението на искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране ще бъде изпълнено от нас в срок до 20 дни, като се спазват законовите изисквания и изключения в тази връзка. Ще бъдете уведомени за решението относно извършването на поисканото действие или отказа за това, съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу Ваш подпис.

♦ Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да направите каквото и да оплакване за начина, по който се обработват Вашите данни, можете да се свържете с нас на: info@bulvision.com .Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или не смятате, че обработваме данните Ви по законосъобразен начин, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора (на посочените по-горе данни за контакт).

♦ Не използваме и няма да използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране. В случай, че възнамеряваме да използваме личните Ви данни по такъв начин, имате право да бъдете информирани и затова, както и да получите информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.НАЧИН НА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ВИ ОТ НАС

Булвижън ООД прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват:

♦ установени изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури;

♦ ограничен достъп на служителите до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни, в зависимост от задълженията им;

♦ установени задължения за поверителност за служителите си;

♦ прилагане на всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и практики от международни стандарти;

♦ с цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии. Нечувствителна информация (Вашия email адрес и други) се предава обичайно през интернет, и за това никога не може да бъде гарантирана абсолютна сигурност. В тази връзка, макар, че се стремим да защитим Вашата информация, не можем да гарантираме сигурността ѝ до достигането ѝ до нас, като Вие правите това на свой риск.ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Понякога сайтът ни може да съдържа връзки/препратки/хиперлинкове към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Булвижън ООД не носи отговорност за Политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните Политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом получим информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, ще предприемем незабавни мерки за премахване на електронните препратки/линкове към тях.ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"

"Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтеглят от него при следващи посещения на интернет страницата ни. Булвижън ООД използва "бисквитки" единствено, за да събира информация относно ползването на нашите сайтове, с цел по-бързото Ви идентифициране и предоставяне на услуги. Не използваме "бисквитки" за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица.

В тази връзка е възможно на Вашето устройство да бъдат складирани "бисквитки" от въпросните чужди сайтове, върху които ние нямаме контрол и по никакъв начин не бихме могли да използваме. Това са т.н. "бисквитки" на трета страна. Всички браузъри разполагат с функционалност за управление на "бисквитките". Обикновено в настройките на съответния браузър можете да намерите инструменти, чрез които да изтриете бисквитките изцяло или частично, да забраните тяхното получаване или да настроите специален режим на работа в това отношение.

Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Изменения на Политиката за поверителност

Булвижън ООД си запазва правото да актуализира като изменя и допълва Политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, периодично или когато обстоятелствата го налагат. При промяна в настоящата политика, на сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното съдържание, достъпно чрез нашия сайт.
Използваните "бисквитки" са постоянни и временни/сесийни. Постоянните "бисквитки" се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за срок не по-дълъг от 24 месеца. Използваните сесийни "бисквитки" от нас са при разглеждане на предлаганите артикули, за да анализараме уеб трафика, което ни позволява да засичаме и премахваме проблеми, както и да предоставяме по-добра навигация.

Повече информация за управление на "бисквитките" може да намерите на www.allaboutcookies.org. Той дава много подробна информация за "бисквитките" и как да ги управлявате в случай, че желаете да изтриете или забраните получаването им от Bulvision.com.

"БИСКВИТКИ" НА ТРЕТИ СТРАНИ

Възможно е да позволим на трети страни, като доставчици на реклами или анализи, да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия уебсайт, като Google Analytics и Google Adwords. Google Analytics е услуга за интернет анализ на Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва конкретни "бисквитки", които дават възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Google ще използва от наше име създадената от "бисквитките" информация, с цел оценка на ползването на сайта ни, изготвяне на справки относно активността на сайта ни, като ни предоставя тези справки с цел анализ.Управление и изтриване на "бисквитки"

Нужната информация за използваните браузъри може да намерите на:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Safari


This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website